EN STANDARDER FOR SKORSTENSPRØVNING

Vores akkreditering for prøvning omfatter nedenstående EN standarder.

EN 1443

Skorstene: Generelle krav

Denne europæiske standard specificerer sodildsbestandige skorstene, foringer, forbindelsesrør, fittings og tilbehør for varmekilder for afbrænding af fastbrændsel, væske- og gasformige brændsler, samt ikke-sodildsbestandige skorstene, foringer, forbindelsesrør, fittings og tilbehør kun for varmekilder for afbrænding af væske- og gasformige brændsler. Denne standard specificerer også sodildssikkert tilbehør for varmekilder for afbrænding af fastbrændsel, væske- og gasformige brændsler.

 

EN 1457-1

Skorstene – Keramiske foringer

Dette er en produktstandard for ler/keramik røgkanaler/foringer for tør drift.

 

EN 1806

Skorstene: Ler/keramikrøgkanalblokke til enkeltvægsskorstene

Denne standard specificerer krav for ler/keramik skorstensblokke.

 

EN 1856-1

Skorstene – Krav til metalskorstene

Denne standard specificerer ydelseskrav for enkelt- og flervæggede systemskorstene med faste røgrør af metal (skorstenssektioner, fittings og terminaler, inklusive bæringer) med nominal diameter to til og med 1200 mm, for bortledning af røggasser fra fyringsaggregater til atmosfære. Standarden specificerer også krav for mærkning, producentens instruktioner, produkt information og overensstemmelseserklæring. Foringer og røgrør af metal som ikke er dækket af denne standard er inkluderet i DS EN 1856-2.

EN 1856-2

Denne standard specificerer ydelseskrav for faste eller fleksible foringer og faste røgrør/forbindelseskanaler af metal samt deres fittings for bortledning af røggasser fra fyringsaggregater til atmosfære (inklusive bæringer). Emaillerede røgrør er også dækket af denne standard. Faste foringer kan bruges som foringer til reparation eller tilpasning af eksisterende skorstene og som foringer i kundetilpassede skorstene.

EN 13216-1

Skorstene: Prøvningsmetoder for systemskorstene

Denne standard specificerer materiale-uafhængige generelle prøvningsmetoder for alle systemskorstene. De termiske prøvningsmetoder for bestemmelse af afstand til brændbart materiale i denne standards gælder kun for skorstenssektioner.

EN 1857

Skorstene: Dele – Skorstensforinger af beton

Denne europæiske standard specificerer materialer, dimensioner og ydelseskrav, inklusive prøvningsmetoder, for fabriksstøbte betonforinger og fittings med eller uden isolering for opbygning af flervæggede skorstene.

EN 1858

Denne standard specificerer materialer, dimensioner og ydelseskrav for fabriksstøbte skorstensblokke af beton som specificeret i  Paragraf 3 for brug i skorstene. Skorstensblokkene kan være enkelt- eller flervægget. Denne standard dækker ikke skorstensblokke med bagventilering.

EN 1859

Skorstene: Metalskorstene – Prøvningsmetoder

Denne europæiske standard beskriver prøvningsmetoder for metalskorstene.

EN 12446

Skorstene: Komponenter –Skorstenselementer af beton

Denne standard specificerer materialer, dimensioner og ydelseskrav, for fabriksstøbte skorstenselementer af beton for skorstene inklusive outer wall fittings. Denne europæiske standard dækker elementer med op til 4 kanaler for transport af røggasser og/eller ventilationskanaler.

 

EN 13063-1

Skorstene: Systemskorstene med ler/keramikaftræk

Denne standard specificerer krav og prøvningsmetoder for flervæggede sodildsbestandige systemskorstene for tør drift, med korrosionsklasse3, for undertryk (se EN 1443) som transporterer røggasser til atmosfæren igennem ler/keramik-foringer.

 

EN 13063-2

Skorstene: Systemskorstene med ler/keramikaftræk

Denne europæiske standard specificerer krav og prøvningsmetoder for flervæggede systemskorstene for våd drift (i det følgende beskrevet som ”våd skorsten”), med korrosionsklasse3, for trykklasse N1, N2 eller P1 iht. EN 1443, og en driftstemperatur svarende til maks. T600 iht. EN 13063-1:2005+A1, som transporterer røggasser til atmosfæren igennem ler/keramik-foringer. Mærkning og inspektion er også dækket af denne standard.

 

EN 13063-3

Skorstene: Systemskorstene med ler/keramikaftræk

Denne produktstandard specificerer krav og prøvningsmetoder for tørre (designeret D) og/eller våde (designeret W) luft/røggas systemskorstene, inklusive terminaler, som transporterer røggasser til atmosfæren igennem ler/keramik-foringer, og som transporterer forbrændingsluft til egnede rumforseglede varmekilder igennem en luftkanal eller luftspalte.

 

EN 14297

Skorstene: Fryse-tø-modstandsprøvning af produkter til skorstene

Denne standard specificerer en generel prøvningsmetode for fryse/tø modstandsevne for skorstensprodukter.

 

EN 14989-1

Skorstene – Krav til og prøvningsmetoder for metalskorstene og materialeuafhængige kanalsystemer for rumforseglede ildsteder –Del 1: Vertikale terminaler til ildsteder af C6-typen

Denne standard specificerer krav og prøvningsmetoder for luft/røggas terminaler for overtryk med røgrør af metal for C62- og C63-type gasapparater, som transporterer forbrændingsluft, og røggasser fra ildsteder til atmosfæren.

EN 14989-2

Skorstene – Krav til og prøvningsmetoder for metalskorstene og materialeuafhængige luftkanaler til balancerede aftræk – Del 2: Røg- og luftkanaler til balancerede aftræk

Denne standard specificerer krav og prøvningsmetoder for røgkanaler af metal, materiale uafhængige luftkanaler for forbrændingsluft for rumforseglede apparater.

PREN 16475-2

Skorstene: Tilbehør – Del 2: Røgsugere – Krav og prøvningsmetoder

Denne standard dækker elektrisk drevne røgsugere af metal for skorstene, som er i stand til at skabe et stabilt over- eller undertryk for skorstenen. Denne europæiske standard dækker ventilatorer som er installeret inline i forbindelseskanalen (inline røgsuger) eller monteret på skorstenens afkast (exhaust røgsuger). Denne standard inkluderer ikke skorstenshætter (terminaler med aerodynamiske karakteristika).

 

ISO/FDIS 6944-2

Brandsikring - Elementer til bygningskonstruktioner - Del 2: Rør/kanaler i køkkener

Denne internationale standard fastlægger en prøvningsmetode, hvor der stilles krav om brandmodstandsevne af aftrækskanaler fra køkkener. Formålet er at begrænse brandspredningen fra kanaler, hvori der opstår en brand samt at vurdere stabiliteten af kanalen i de tilfælde, hvor branden opstår udenfor kanalen.